Hoofdmenu

Voorwaarden

Hieronder geven we een kort en vereenvoudigd uittreksel van de voorwaarden voor de deelnemende partners. De volledige voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. Deze kun je aan de onderzijde van deze pagina downloaden.

De FlipPas is een spaarsysteem met als doel de omzet van de deelnemende partners te verhogen door de trouw van de consumenten te stimuleren en belonen.

De FlipPas is voorzien van een QR-code, die met een scanner wordt gelezen. De software van de Loyaltygroep herkent de spaarder en de partner kan punten op het tegoed van de spaarder bijboeken of afboeken. Met die systeem kunnen ook specifieke cadeaupunten worden verwerkt.

Alle deelnemende partners mogen punten schenken, alleen deelnemers binnen de gemeente Tiel mogen punten innemen.

De deelnemende partners gaan een licentieovereenkomst aan met de Loyaltygroup die de technische inrichting van het systeem faciliteert. Daarvoor zijn maandelijkse licentiekosten verschuldigd. Alle tarieven staan in het tarievenoverzicht.

De deelname is voor de duur van minimaal een jaar, waarna die stilzwijgend wordt verlengd met telkens één jaar tenzij de deelnemer of FlipPas BV drie maanden voor het einde van dat jaar schriftelijk heeft opgezegd.

Geschonken punten worden verrekend tegen een waarde van 1,3 cent en ingenomen punten tegen een waarde van 1 cent. Dit verschil wordt gebruikt voor de exploitatie van de FlipPas. FlipPas BV mag deze verdeelsleutel aanpassen als dit nodig of wenselijk is.

Deelnemers die na 31 december 2015 toetreden betalen een toetredingsfee.

Als een deelnemende partner tussentijds verplicht of vrijwillig uittreedt, vindt er geen verrekening van de gespaarde punten, of enige andere  verrekening plaats.

Mocht de FlipPas ophouden te bestaan, dan vindt er een verdeling van de dan aanwezige financiële baten plaats onder de op dat moment aangesloten deelnemers.

De gebruikerslicentie is op naam van de deelnemer gesteld het is de deelnemers ten strengste verboden de gebruikerslicentie door derden te laten gebruiken. Bij misbruik zal de betreffende deelnemer met onmiddellijke ingang uitgesloten worden van deelname aan het spaarsysteem.

De betaling van de kosten gebeurt door een automatische incasso.

Punten worden geschonken met een minimum van 1 punt per bestede euro omzet. Het staat de deelnemer vrij meer punten per bestede euro omzet uit te geven.

Punten worden in ieder geval niet gegeven bij de aankoop van cadeau- en waardebonnen, koop- of spaarzegels, artikelen waar wettelijk geen korting op gegeven mag worden zoals geneesmiddelen en tabakswaren en bij producten die (volledig) met punten verkregen zijn.

 FlipPas BV zal de marge van 0,3 cent per punt zo efficiënt mogelijk besteden voor een goed verloop van de organisatie en het promoten van de FlipPas. Minimaal één keer per jaar geeft FlipPas BV inzage met een door een accountant goedgekeurd financieel jaarverslag.

FlipPas BV kan overeenkomsten sluiten met verenigingen en goede doelen, zodat consumenten hiervoor kunnen sparen. De deelnemer zal aan de uitvoer daarvan zijn medewerking verlenen. Het is aan FlipPas BV om te besluiten met welke verenigingen of goede zij overeenkomsten aangaat.

De deelnemer ontvangt van FlipPas BV iedere maand een overzichtsfactuur met de uitgegeven punten, onder aftrek van de verzilverde punten. Een negatief saldo zal maandelijks automatisch geïncasseerd worden. Daarnaast worden afgenomen FlipPassen in rekening gebracht. Bij een tegoedsaldo wordt het bedrag binnen 1 week na facturering aan de deelnemer overgemaakt.

Iedere deelnemer is verplicht minimaal tien FlipPassen in voorraad te hebben, om de beschikbaarheid van de FlipPas te bevorderen. De passen kunnen worden afgehaald bij het kantoor van FlipPas BV te Tiel.

Als een deelnemer volgens FlipPas BV onvoldoende actief spaarpunten verstrekt, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Voordat hiertoe wordt overgegaan krijgt de deelnemer een termijn van maximaal gesteld een jaar waarbinnen deze alsnog voldoende actief wordt, naar oordeel van FlipPas BV.

Iedere deelnemer heeft een inspanningsverplichting in het promoten van de FlipPas. Bijvoorbeeld door het actief onder de aandacht brengen van de pas bij kopende klanten, het duidelijk communiceren van eigen deelname aan de FlipPas of het (mee)doen van (aan) acties voor de pas.

De deelnemer krijgt inzage in de database van de Loyaltygoup met betrekking tot de mutaties van de eigen terminal. Deze gegevens mogen alleen gebruikt worden voor eigen marketingdoeleinden. De deelnemer dient zich te conformeren aan de wettelijke privacyregels en vrijwaart FlipPas BV voor eventuele claims daaromtrent. Misbruik van persoonsgegevens kan uitsluiten van deelname tot gevolg hebben.

In geval van overmacht mag FlipPas BV de uitvoering van de overeenkomst opschorten, of de overeenkomst ontbinden en betaling te vorderen over het uitgevoerde gedeelte, zonder dat de deelnemer recht heeft op schadevergoeding van FlipPas BV.

Aan de door FlipPas BV verstrekte adviezen kunnen geen rechten worden ontleend. De door FlipPas BV geleverde producten worden volgens de Wet Productenaansprakelijkheid door de fabrikant gegarandeerd. Eventuele reclames dienen rechtstreeks te worden ingediend bij de fabrikant.

De deelnemer zal FlipPas BV op geen enkele wijze aansprakelijk houden, tenzij er aan de kant van FlipPas BV sprake is van opzet of grove nalatigheid. FlipPas BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door vertraging in de uitvoering van- en/of gebreken in het spaarsysteem.

Als de deelnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen zoals met FlipPas BV aangegaan, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. FlipPas BV zal dan de deelnemer uitsluiten van verder deelname aan het spaarsysteem.

FlipPas BV behoudt zich het recht voor om de voorwaarden aan te vullen dan wel te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan 14 dagen voor de ingang van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte gesteld.

Partner ovk Flippas versie 20151216